Thứ Hai, 12/04/2021

Buổi sáng

- Họp giao ban.

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp.

- Kiểm tra tủ sách các khối 2,3 (T Đức cơ sở 2)

Thứ Ba, 13/04/2021

Buổi sáng

- Dự giờ thăm lớp

- Kiểm tra tủ sách các khối 2,3 (T Đức cơ sở 1)

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp.

- Họp công đoàn Cụm. (T Nhật)

Thứ Tư, 14/04/2021

Buổi sáng

- Tổ chức thi Trạng nguyên cấp tỉnh. ( Theo quyết định)

Buổi chiều

- Tổ chức ngày Hội đọc sách. (Theo kế hoạch)

Thứ Năm, 15/04/2021

Buổi sáng

- Phòng kiểm tra trường chuẩn tại trường.

- Tập huấn tại Lộc Trì 1. (T Nhật, Cô Hoa, T Hiệp).

Buổi chiều

- Phòng kiểm tra trường chuẩn tại trường.

- Tập huấn tại Lộc Trì 1. (T Nhật, Cô Hoa, T Hiệp).

- Họp UBMT tại ủy ban xã.(T Đức)

Thứ Sáu, 16/04/2021

Buổi sáng

- Dự giờ thăm lớp.

Buổi chiều

- Dự giờ thăm lớp.

Thứ Bảy, 17/04/2021

Buổi sáng

- Các nhóm tập trung hoàn thiện hồ sơ KĐCL. (Theo kế hoạch).

Buổi chiều

- Các nhóm tập trung hoàn thiện hồ sơ KĐCL. (Theo kế hoạch).