Thứ Hai, 18/01/2021

Buổi sáng

- Hội ý đầu tuần.

- Giải quyết công việc cơ quan.

Buổi chiều

- Giải quyết công việc cơ quan.

Thứ Ba, 19/01/2021

Buổi sáng

- Giải quyết công việc cơ quan.

Buổi chiều

- Giải quyết công việc cơ quan.

Thứ Tư, 20/01/2021

Buổi sáng

- Dự giờ.

Buổi chiều

- Khối 1: Sinh hoạt tại TH Vinh Giang.

- BMC: Sinh hoạt cụm theo kế hoạch.

- KhốiI 2->5: Thao giảng mỗi khối 2 tiết.

Thứ Năm, 21/01/2021

Buổi sáng

- Dự giờ.

Buổi chiều

- Dự giờ.

Thứ Sáu, 22/01/2021

Buổi sáng

- Dự giờ.

Buổi chiều

- Dự giờ.