Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:21 31/12/2020  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC

TRƯỜNG TH VINH HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 195/KH-THVH

Vinh Hiền, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

 

         Căn cứ Kế hoạch số 875/PGDĐT-TH ngày 18/12/2020 của Phòng GD&ĐT Phú Lộc về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Vinh Hiền xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì học kì 1 năm học 2020-2021 và đề nghị các khối trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện tốt theo các yêu cầu sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục của học sinh học kì I năm học 2020-2021 theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học đối với lớp 1 và Thông tư 22/2016/TT-BGĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 5.

- Căn cứ kết quả kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì I năm học 2020-2021.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

          1. Thực hiện chương trình và thời gian kiểm tra:

  Các GVCN lớp, GVBM Anh văn, Tin học, Khoa học, Lịch sử &Địa lý rà soát chương trình theo kế hoạch dạy học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và của nhà trường có kế hoạch dạy bù chương trình đến 08/01/2021 kết thúc chương trình tuần 18 và hoàn thành việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 trước ngày 08/01/2020. Trong đó:

- Đối với các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tin học, trường sẽ bố trí lịch kiểm tra chung vào 2 ngày 06, 07 tháng 01 năm 2021.

- Đối với các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh, trường bố trí lịch kiểm tra chung cho các khối lớp vào các ngày 07, và 08 tháng 01 năm 2021.

2. Đối tượng kiểm tra:

- Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

3. Môn kiểm tra: Các môn học: Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5; Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5; Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 và Tin học lớp 3, 4, 5 bằng bài kiểm tra định kì.

4. Công tác ra đề:  

Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 và đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 5;

Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đối với lớp 1 bám sát yêu cầu cần đạt, ra đề theo 3 mức độ (mức 1 ; 50%, mức 2 : 30%, mức 3 : 20%), đối với lớp 2 đến lớp 5 bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, đề ra theo 4 mức độ (mức độ 1: 30% ; mức độ 2: 30% ; mức độ 3: 30% ; mức độ 4: 10%). Có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh;

Đảm bảo bí mật tuyệt đối, có quyết định, quy định, quy trình về ra đề, in sao và mở đề cụ thể; có quyết định cử người ra đề, duyệt đề, coi, chấm bài kiểm tra và các biên bản thực hiện kèm theo.

          Đối với môn Ngoại ngữ kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian kiểm tra 40 phút, trong đó nghe 10 phút, viết 15 phút, đọc 15 phút, kỹ năng nói giáo viên kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. Kết quả kiểm tra là kết quả trung bình cộng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Các trường có dạy môn tự chọn Ngoại ngữ lớp 1 thì được đánh giá như môn học bắt buộc theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT.

          Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành.

* Lưu ý:

1/ Đề kiểm tra có đủ cơ cấu điểm thành phần, trắc nghiệm, tự luận theo quy định, phân hóa được đối tượng học sinh, có ma trận đề, đáp án cụ thể.

2/ Tránh trường hợp sao chép nguyên xi trên mạng làm ảnh hưởng đến chất lượng của học sinh và uy tín của nhà trường.

5. Phân công nhiệm vụ:

a. Ban giám hiệu:

- Chịu trách nhiệm duyệt đề, lựa chọn đề chính thức, đề dự phòng và yêu cầu giáo viên gửi lại đề nếu đề ra chưa đảm bảo yêu cầu.

- Chỉ đạo in sao đề, tổ chức kiểm tra, chấm bài đảm bảo đúng quy chế.

b. Văn phòng:

- Bảo mật đề, in sao đề và giấy làm bài cho từng học sinh.

c. Các tổ, khối chuyên môn và giáo viên.

- Tổ chức cho học sinh ôn tập nghiêm túc trước khi kiểm tra.

- Nộp đề về cho Phó Hiệu trưởng trước ngày 31/12/2020,

 (Địa chỉ gmail: lamvannhatvinhhien@gmail.com)

- Chấm bài

6. Lịch kiểm tra:

   ( Có lịch phân cụ thể )

 7. Tổ chức coi, chấm bài và báo cáo kết quả kiểm tra:

Coi kiểm tra theo lịch, đổi chéo giáo viên trong tổ, khối.

Thực hiện việc chấm bài chính xác, khách quan. Khi chấm bài giáo viên ghi nhận xét tường minh để giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh có cơ sở bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh trong học kỳ 2. Quan tâm đến việc ghi nhật ký vào sổ chủ nhiệm để có minh chứng nhận xét học bạ vào cuối năm học.

Giáo viên coi, chấm kiểm tra theo quyết định của Hiệu trưởng, đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực.

Sau khi chấm bài, giáo viên thống kê kết quả (theo mẫu) nộp về BGH, cập nhật chính xác cổng thông tin trước ngày 11/01/2021.

Đề nghị các tổ trưởng, khối trưởng, giáo viên và học sinh tổ chức triển khai ôn tập kiểm tra đạt kết quả tốt. Có vấn đề gì chưa rõ báo cáo BGH để chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phú Lộc ( b/c )

- Khối trưởng, GV (t/h);

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

LÂM VĂN NHẬT

Số lượt xem : 65

Các tin khác