Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Tổ chức đoàn thể » Công đoàn