Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh