Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản điêu hành

Văn bản điêu hành

Cập nhật lúc : 10:01 29/12/2020  

Chuyển tiếp Công văn triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

UBND HUYỆN PHÚ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 892 /PGDĐT-THCS

V/v triển khai Cuộc thi

viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


     Phú Lộc, ngày  25 tháng 12 năm 2020

                   Kính gửi: Các trường THCS, Tiểu học, TH&THCS trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 3087/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học, THCS triển khai cho toàn thể học sinh tham gia Cuộc thi với các nội dung như sau:

1. Chủ đề Cuộc thi

“Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”.

2. Đối tượng tham gia

Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2020).

3. Thời gian phát động và gửi bài dự thi

    -  Thời gian phát động tại các Trường: Từ ngày 28/12/2020.

    - Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi tại trường đến hết ngày 25/01/2021 (theo dấu bưu điện). 

 4. Thể lệ Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50: Theo file đính kèm.

 5. Một số lưu ý về bài dự thi và tổ chức triển khai tại đơn vị

- Tổ chức phát động Cuộc thi tại trường theo đúng thời gian quy định.

- Thành lập Ban tổ chức cấp Trường để tổ chức triển khai hiệu quả tại đơn vị, đôn đốc và tổng hợp kết quả tham gia dự thi cấp Tỉnh và Quốc gia.

- Giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn Ngữ văn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ môn liên quan trên cơ sở gợi ý về nội dung, cách trình bày, diễn đạt bài thi do Ban tổ chức ban hành để có những định hướng rõ hơn cho học sinh.

- Việc tổ chức ở cấp trường phải được thực hiện một cách nghiêm túc; đưa vào tiêu chí thi đua để việc triển khai Cuộc thi và kết quả bài thi đạt chất lượng; tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải chủ đề, nội dung, kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin của trường, chú trọng thông tin, tuyên truyền trên Website của đơn vị; có cơ chế động viên, khen thưởng các học sinh, giáo viên tham gia tích cực, có hiệu quả cuộc thi tại trường, cấp Tỉnh, cấp Quốc gia và Quốc tế.

- Khi gửi bài dự thi, cần chú ý đảm bảo đúng yêu cầu, Thể lệ Cuộc thi; bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi và địa chỉ nơi nhận kèm theo mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường bưu điện (Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 11611); phong bì cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021).

    - Các trường tập hợp các bài dự thi của học sinh và gửi bài dự thi qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Bưu Điện tỉnh, số 08 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế (liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Đức Phước qua điện thoại 0914094444) để Bưu điện tỉnh tổng hợp gửi bài dự thi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia trước ngày 25/01/2021.

- Bài dự thi của một học sinh vừa có thể dự thi cấp tỉnh vừa có thể gửi dự thi cấp quốc gia.

6. Bài dự thi cấp Tỉnh

- Đảm bảo đúng Thể lệ của bài dự thi cấp Quốc gia.

- Sau khi các đơn vị tổ chức thi, tuyển chọn ở cấp trường, gửi tất cả các bài dự thi để tham gia xét giải tập thể (theo tiêu chí trường có học sinh tham gia nhiều, đạt tỉ lệ cao, đúng Thể lệ và có chất lượng); mỗi trường tuyển chọn 05 bài tốt nhất, phô tô mỗi bài thêm 01 bản, bản gốc để gửi dự thi cấp Quốc gia, 01 bản phô tô gửi dự thi Cấp tỉnh (lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ 01 – 05 gửi kèm theo bài dự thi tại Bưu điện tỉnh; danh sách 05 bài dự thi cấp Tỉnh gửi qua địa chỉ email: oanhhtt@hue.edu.vn theo biểu mẫu đính kèm).

- Ban tổ chức sẽ xét chọn, trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các bài thi có chất lượng và các giải tập thể cho các trường có học sinh tham gia nhiều, đạt tỉ lệ cao, đúng Thể lệ và có chất lượng.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; sau khi kết thúc Cuộc thi, báo cáo kết quả bằng văn bản về thời gian phát động, quy mô, hình thức, số lượng học sinh tham gia (Có mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: nkdu.phuloc@hue.edu.vn trước ngày 30/01/2021./.

    Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website PGD&ĐT;

- Lưu: VP, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã kí và đóng dấu

 

 

Cái Thị Cẩm Hương

 


DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ

CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 50

 

Stt

Họ và tên

Trường

Lớp

Địa chỉ nhà

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Danh sách này gồm có 05 học sinh./.

Họ và tên, số điện thoại cán bộ phụ trách        …….., ngày ….. tháng … năm 2021

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

 

 Biểu mẫu này gửi qua địa chỉ email: oanhhtt@hue.edu.vn

 

 

 

 

 

 


Biểu mẫu báo cáo tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

Trường: ………………….................................

Stt

Thời gian phát động

Quy mô

Hình thức

Trường

Số lượng học sinh tham gia

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày ….. tháng 01 năm 2021

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

 Biểu mẫu này gửi qua địa chỉ Email: nkdu.phuloc@hue.edu.vn

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1

Các tin khác