Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản điêu hành

Văn bản điêu hành

Cập nhật lúc : 08:38 18/02/2021  

Công văn tham gia Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học năm 2021

UBND HUYỆN PHÚ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 101 /PGDĐT-THCS

V/v  tham gia Cuộc thi Thách thức tài năng
Toán học Việt Nam năm 2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


     Phú Lộc, ngày  09  tháng 02 năm 2021

         Kính gửi: Các trường THCS, Tiểu học, TH&THCS trực thuộc.

Ngày 05/02/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn      số 306/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học năm 2021 do Hội Toán học Việt Nam tổ chức; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường THCS; TH; TH&THCS trực thuộc với các nội dung sau:

Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học năm 2021 thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam về việc phổ biến toán học và góp phần đẩy mạnh phong trào học toán ở các trường phổ thông; Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam, tên tiếng Anh của cuộc thi là Vietnam Mathematical Talent Challenge, viết tắt tiếng Anh là VMTC-2021. VMTC-2021 là cuộc thi tiếp nối Kỳ thi MYTS đã được tổ chức thành công bởi Hội Toán học Việt Nam, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ & Tài năng trẻ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị khác trong các năm qua.

Cuộc thi VMTC-2021 dự kiến tổ chức vào tháng 3 - 4 tại các địa điểm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

· Điểm 1: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. · Điểm 2: Trường Đại học Hải Phòng. · Điểm 3: Trường Đại học Vinh, Nghệ An. · Điểm 4: Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. · Điểm 5: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến Đà Nẵng. · Điểm 6: Trường Đại học Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

( Các thông báo và hướng dẫn tham gia đính kèm theo công văn này).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiên cứu văn bản và thông báo đến học sinh và phụ huynh biết để tham gia Cuộc thi nếu có nhu cầu./.    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website PGD&ĐT;

- Lưu: VP, THCS.

K.T TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

Trần Minh Khôi

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác