Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Văn bản mới » Văn bản điêu hành

Văn bản điêu hành

Cập nhật lúc : 08:05 10/11/2020  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VINH HIỀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 160/KH-THVH

Vinh Hiền, ngày 10 tháng 10 năm 2020

                                                          

KẾ HOẠCH

Công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

 
   

 

Thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-PGD&ĐT ngày 18/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Vinh Hiền.

Trường Tiểu học Vinh Hiền xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp thủ trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra góp phần hoàn thiện, củng cố, phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với GV, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để thủ trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng tự kiểm tra và điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

          3. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.

          4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, toàn thể trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân và tổ chức của mình.   

          5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.

II. Nhiệm vụ

1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học đủ năng lực để tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là các thành viên ban kiểm tra nội bộ về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của hiệu trưởng, ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, thực hiện đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

 4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các hạn chế, thiếu sót.

5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA.

1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng công nghệ thông tin...)

- Kiểm tra giờ trên lớp: Dự từ 2 đến 3 tiết. Mỗi tiết dạy, buổi dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo qui định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo viên, nhân viên.

Trong năm học tất cả giáo viên, nhân viên đều được kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách cá nhân theo Điều lệ trường Tiểu học ít nhất hai lần trong năm.

3. Kiểm tra chuyên đề:

3.1. Tự kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường:

 - Trong lãnh đạo nhà trường cần có sự phân công công tác rõ ràng, cụ thể. Các thành viên trong lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng chương trình công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Định kỳ, lãnh đạo nhà trường đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ; giám sát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ.

3.2. Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy (việc cập nhật các thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên…)

3.3. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán theo qui định; việc 4 huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.

3.4. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành với các nội dung: việc thành lập ban chỉ đạo; công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm…

3.5. Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung, chương trình.

3.6.  Kiểm tra công tác xây dựng lớp học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

3.7. Kiểm tra tiến độ xây dựng trường Chuẩn quốc gia, tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Kiểm tra các tổ trong nhà trường, bộ phận thư viện, thiết bị, y tế:

- Đánh giá năng lực điều hành, quản lý, chỉ đạo của tổ trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.

- Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành Giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, bộ phận.

 5. Kiểm tra học sinh:

Ban kiểm tra nội bộ thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo đề chung của các tổ hoặc của trường để đánh giá chất lượng học sinh. Từ kết quả đó làm cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan.

IV.  Chương trình kiểm tra cụ thể:

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng

kiểm tra

Phụ trách KT

phối hợp KT

Hình thức kiểm tra

Tháng 9/2020

- Xây dựng chương tình kiểm tra nội bộ

 

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

 

Tháng 10/2020

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra chất lượng học sinh.

- Kiểm tra Thư viện, chia sẻ sách.

- 02 gv.

- GVCN 21 lớp.

- CB Thư viện, K4, 5.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 11/2020

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra công tác xây dựng lớp học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

- Kiểm tra việc dạy học lớp 1.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

- 02 gv.

- GVCN 21 lớp.

- 05 lớp 1.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 12/2020

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra việc đánh giá học sinh tiểu học.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

- 02 gv.

- GVCN 21 lớp.

- CB,GV,NV

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 01/2021

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra công tác BDTX.

- Kiểm tra tài sản nhà trường và tài chính.

- 02 gv.

- CB, GV.

- Các bộ phận liên quan.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 02/2021

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, các Câu lạc bộ.

- 02 gv.

- Chủ nhiệm các CLB.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 03/2021

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra dạy học lớp 1.

- Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong giảng dạy.

- 02 gv.

- 05 lớp1.

- 05 gv.

Ban Kiểm tra nội bộ.

Theo KH

Tháng 04/2021

- Kiểm tra hoạt động sư phạm.

- Kiểm tra công tác xây dựng lớp học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”.

- 02 gv.

- 21 lớp.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Tháng 05/2021

- Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh cuối năm.

- Kiểm tra tài chính và cơ sở vật chất.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

- 21 lớp.

- Các bộ phận liên quan.

- CB, GV, NV.

Ban Kiểm tra nội bộ.

 

Theo KH

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Vinh Hiền.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(đểb/c);

- Chi bộ Trường;

- Ban KTNB trường;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Trung Đức

Số lượt xem : 1

Các tin khác